.

Skriv ut
PDF

alt

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskap i Den norske kirke (Dnk)

etableres ved dåp, jf. Kirkeloven § 3.


Barn blir tilhørige fra fødselen når minst en av foreldrene
er medlem av Den norske kirke.

Dersom en av foreldrene ikke er medlem i Den norske kirke,

kan foreldrene i fellesskap bestemme at barnet likevel ikke skal være tilhørig.

Dette er ikke mulig dersom begge foreldrene er medlem.
I slike tilfeller er barnets tilhørighet til Den norske kirke obligatorisk.

Tilhørige barn blir medlemmer i Den norske kirke hvis de blir døpt.

Når barnet fyller 18 år uten å være døpt, faller tilhørigheten bort.

Fra barnet er 15 år, kan det selv melde seg ut og inn av Den norske kirke.

 

(Utdrag fra Kulturdepartementets melding om kirken, basert på Kirkeloven:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-1/26/2/1.html?id=711538

 

Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) § 3:

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

 

Generelt om medlemsskap i Den norske kirke
(Den norske kirkes nettsider):

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=3169

 

Klargjørende kommentar om Medlemsskap og tilhørighet
(Den norske kirkes nettsider):

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=398371

Webansvarlig

Bjørn-Olav Berg

Kontakt

Heimdal Kirkekontor
Heimdalsveien 4,  3. etg